Sant Joan Despí

L'aigua, un dret fonamental

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest dels i les socialistes catalans amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua que se celebra el 22 de Març

El PSC entén l’aigua no només com un recurs natural, sinó com un dret derivat del dret fonamental a la vida.

El reconeixement, el juliol de 2010 per part de l'Assemblea General de Nacions Unides, de l'accés bàsic a l'aigua i el sanejament com un DRET HUMÀ té relació directa amb la condició de l'aigua com a bé públic, base de la vida i de l'economia i garant del bé comú.

L'aigua és imprescindible per a la vida i l'ús que en fem s'ha d'adequar a les noves realitats que estan modificant les condicions de vida al Planeta: el canvi climàtic. En el cas del nostre país, especialment vulnerable als impactes d'un clima que es va tornant cada vegada més sec, s'està produint una creixent pressió sobre els recursos hídrics de tot el territori, que pot provocar  una minva de l'aigua disponible tant en quantitat com en qualitat, el que pot comportar greus dèficits ecològics, generadors al seu torn de desequilibris territorials i desigualtats socials.

Necessitem un NOU ACORD SOCIAL I POLÍTIC AMB L'AIGUA per garantir la qualitat de vida de la ciutadania, el respecte pel medi ambient i la solidaritat amb els més desfavorits i amb les generacions futures.

L'aigua és un bé públic que no pot ser abandonat a l'atzar dels interessos del mercat. Per això, perquè es tracta d'un Dret Humà, l'Estat està obligat a blindar constitucionalment el caràcter de bé públic de l'aigua i garantir l'accés al mateix, impedint situacions d'exclusió social.

Cap família pot ser privada del subministrament d'aigua i del servei de sanejament per cobrir les seves necessitats vitals bàsiques per raons econòmiques. Hem de fer viable en termes legals aquest compromís, perquè de poc serveix reconèixer que l'aigua és un dret, si no es posen els mitjans necessaris per fer-lo efectiu.

Cal una gestió integral del cicle de l'aigua com a recurs que garanteixi l'accés de tots els ciutadans i les ciutadanes a aquest recurs. Garantia que abasti l'abastament, la qualitat i seguretat per a la salut de les persones, el millor tractament possible per als abocaments de les aigües residuals i la protecció dels ecosistemes aquàtics.

Avui, més que mai, cal ressaltar les tres qualitats que situen l'aigua per sobre de qualsevol altra consideració d'ordre polític o econòmic: és un element indispensable per a la vida del Planeta, és un bé públic, i ostenta la categoria de dret reconegut. Són tres premisses que defineixen els principis de la política que els i les socialistes defensem en matèria d'aigua.

Fitxers adjunts: