Sant Joan Despí

Vídeos RSS

Ple Ajuntament Sant Joan Despí - Novembre 2017

ORDRE DEL DIA PART RESOLUTIVA 1. Aprovació acta anterior de 26 d’octubre de 2017. 2. Sorteig dels membres presidents i vocals, titulars i suplents que formaran les meses electorals, en les eleccions al Parlament de Catalunya, que es celebraran el dia 21 de desembre de 2017. 3. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia. ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS. 4. Dictamen de redistribució de la despesa autoritzada en cadascun dels exercicis pressupostaris afectats per l’execució de la segona i última pròrroga del contracte formalitzat amb la societat LLINASPORT S.L. per a la prestació dels serveis esportius i altres serveis de caràcter complementari en diverses instal·lacions esportives titularitat municipal a Sant Joan Despí. 5. Dictamen d’adjudicació del contracte que té per objecte el subministrament d’energia elèctrica en baixa i mitja tensió a les dependències municipals i l’enllumenat públic. 6. Dictamen d'aprovació de l'adhesió de l'ajuntament de Sant Joan Despí al manifest a favor de la creació d'un centre de dia a Sant Joan Despí. 7. Dictamen per donar compte del compliment de l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera corresponent al tercer trimestre de 2017. AREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS 8. Dictamen d’adhesió al manifest institucional per a l’eliminació de la violència envers les dones PART DE CONTROL 9. MOCIONS 9.1 Moció presentada pel grup municipal de Ciutadans per la creació del Consell Local de Seguretat Ciutadana. 9.2 Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM de suport a l’escola catalana. 10.Precs i preguntes