Sant Joan Despí

Vídeos RSS

Ple Ajuntament Sant Joan Despí - Octubre 2018

Sessió ordinària del Ple municipal del mes d'octubre PART RESOLUTIVA 1. Aprovació acta anterior de 27 de setembre de 2018 2. . Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia. ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS. 3. Dictamen d’aprovació de la modificació del contracte que té per objecte la prestació dels serveis d’atenció educativa i altres de caràcter complementari de la xarxa municipal d’escoles bressol de Sant Joan Despí, amb la finalitat d’adequar l’oferta de places a la demanda resultant del procés de matriculació per al curs 2018/2019. 4. Dictamen d’aprovació de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional públic a l’avinguda de la Generalitat, s/n, de Torreblanca, d’equipaments comunitaris i dotacionals de nova creació de caràcter local, clau 7b, a clau 10 hp-g/j, sistema d’habitatge dotacional, al terme municipal de Sant Joan Despí. 5. Dictamen d’aprovació provisional de l’expedient de modificació de les Ordenances Fiscals per a l’any 2019. 6. Dictamen de designació dels 2 dies festius addicionals d’obertura comercial a Sant Joan Despí per a l’any 2019. ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA I DRETS SOCIALS 7. Dictamen de ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística, mitjançant un nou text estatutari. 8.Precs i preguntes.