Sant Joan Despí

Vídeos RSS

Ple Ajuntament Sant Joan Despí - Gener 2018

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de gener Dijous, 25 de gener de 2018 ORDRE DEL DIA PART RESOLUTIVA 1. Aprovació acta anterior de 22 de desembre de 2017. 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia. ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS. 3. Dictamen d'aprovació de l’expedient i la convocatòria per a l’adjudicació del contracte que té per objecte la prestació del Servei de manteniment i neteja de les zones enjardinades i de l’arbrat del municipi de Sant Joan Despí 4. Dictamen aprovació modificació de l’annex 9 de l’ordenança fiscal 19 de “Taxes per utilitzacions privatives o aprofitaments especials del domini públic local 5. Dictamen aprovació de la xifra oficial de població de data 01.01.2017. PART DE CONTROL 6. Mocions 6.1 Moció presentada pel grup municipal Partit Popular per recolzar i defensar la presó permanent revisable. 6.2 Moció presentada pel grup municipal Ciutadans de rebuig a l’augment de les tarifes i l’actual sistema de finançament del transport públic a la regió metropolitana i els municipis gestionats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) 7. Precs i preguntes