Sant Joan Despí

Vídeos RSS

Ple Ajuntament Sant Joan Despí - Maig 2018

Sessió ordinària del Ple municipal del mes de maig ORDRE DEL DIA PART RESOLUTIVA 1. Aprovació acta anterior de 26 d’abril de 2018 2. Donar compte i ratificar, si s’escau, de les Resolucions d’Alcaldia. ÀREA D’URBANISME, ESPAI PÚBLIC, SOSTENIBILITAT, SEGURETAT, CONVIVÈNCIA, SERVEIS GENERALS 3. Dictamen d’aprovació de la Modificació Puntual del Pla general Metropolità per a la creació d’habitatge dotacional al carrer Torreblanca. 4. Dictamen d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del polígon PA2, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer de Fontsanta i carrer dels Frares, de Sant Joan Despí. 5. Dictamen d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana del polígon PA9, de la modificació del Pla General Metropolità, delimitat per l’avinguda de Barcelona, carrer de Fontsanta i carrer dels Frares, de Sant Joan Despí. 6. Dictamen nomenament Jutge/ssa de Pau Titular al municipi de Sant Joan Despí, d’acord amb el que estableix el Reglament 3/1995, de 7 de juny, en relació a l’art. 101 de la LOPJD. 7. Dictamen de declaració d’obra d’interès especial a l’avinguda de la Generalitat S/N. 8. Proposta d’aprovació inicial de la modificació parcial de l’Ordenança dels mercats de venda no sedentària de Sant Joan Despí. 9. Dictamen per donar compte de l’Estabilitat Pressupostària corresponent al primer trimestre exercici 2018. PART DE CONTROL 7. Mocions 7.1 Moció presentada pels grups municipals PSC-CP, Síqueespot/Sísepuede, ERC-MES-AM, C’S, ICV-EUiA i PP en rebuig pel tancament de línies de P-3 7.2 Moció presentada pel grup municipal ERC-MES-AM per a la instal·lació d’una placa Stolpersteine en record a José Roldán Oliach, Santjaonenc víctima del concentracionisme nazi i per l’adhesió de Sant Joan Despí a la xarxa “Mai més”. 7.3 Moció presentada pel grup municipal Síqueespot/Sísepuede per instar al Govern municipal de l’ajuntament de Sant Joan Despí a què es dirigeixi al Govern espanyol i als grups parlamentaris europeus a la Comissió Europea perquè rebutgi la creació d’un projecte paneuropeu de pensions individuals (PEPP) proposada per la Comissió Europea. 8. Precs i preguntes.